INWESTYCJE I AKTULANOŚCI

                                                                                                                          K O M U N I K A T

Szanowni Państwo

W związku z panującą pandemią koronawirusa COVID-19, dbając o   zdrowie  naszych  lokatorów ,  zawiadamiamy  o  wstrzymaniu dokonywania odczytów wodomierzy, ciepłomierzy na koniec czerwca br.

Jednocześnie prosimy mieszkańców, aby sami dokonywali odczytów swoich liczników i podawali telefonicznie, bądź  drogą elektroniczną ich stany.

Istnieje również możliwość dostarczenia swojego odczytu  z podaniem adresu, poprzez jego wrzucenie do skrzynki, która znajduje się przy drzwiach wejściowych do firmy WZNK.

* Odczyty można podawać telefonicznie w godz. 800-1400

-58-672-47-97 lub 58-677-50-00 wew. 37

* drogą elektroniczną e-mail czynsze@wznk.pl

W przypadku braku odczytów do dnia 10 lipca br zostanie przypisany odczyt na podstawie średniej z poprzedniego okresu rozliczeniowego

                                                         Administracja 

XXIV KONKURS NA NAJŁADNIEJ UWKIECONY I ZAZIELENIONY BALKON (OKNO) LUB OGRÓD NA TERENIE MIASTA WEJHEROWA

http://bip.wznk.pl/dokumenty/86

REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W ŚRÓDMIEŚCIU WEJHEROWA

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 3, Działanie 3.2., Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W dniu 12 sierpnia 2010 r. Gmina Miasta Wejherowa oraz Zarząd Województwa Pomorskiego zawarły Umowę nr UDA-RPPM.03.02.01-00-001/10-02 o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Śródmieścia Wejherowa”. Wartość projektu: 19 401 134,88 zł.

Partnerzy projektu:
– Gmina Miasta Wejherowa – partner wiodący
– Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku – partner
– Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – partner
– Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie – partner
– Wejherowskie Centrum Kultury – partner
– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie – partner
– Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych – partner

INFORMACJE

O JEDNOSTCE

Wejherowski zarząd nieruchomości komunalnych logo

Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych powstał na podstawie Uchwały nr IVk/XXXVII/430/2006 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21.02.2006 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Wejherowie i przekształcenia go w jednostkę budżetową.

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja obszaru zdegradowanego Śródmieścia Wejherowa o łącznej pow. 45,62 ha obejmująca 2576 mieszkańców.

Przewidziano działania inwestycyjne: m.in. przebudowa ulic, budowa parkingów, kanalizacji deszczowej, ścieżek rowerowych i inne oraz społeczne dla mieszkańców w postaci: organizacji półkolonii, prewencji kryminalnej oraz warsztatów artystycznych.

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i gospodarcza Śródmieścia Wejherowa oraz podniesienie atrakcyjności przestrzeni publicznych miasta. Wnioskodawcą projektu jest Gmina Miasto Wejherowa.

Szczegółowe informacje na stronie wejherowo.pl

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

BUDYNEK SOCJALNY PRZY UL. PRZEMYSŁOWEJ 36B

Latem 2010 roku został oddany do użytku budynek socjalny przy ul. Przemysłowej 36b. W spotkaniu poświęconemu oddaniu uczestniczyli przyszli mieszkańcy, wejherowscy radni: Teresa Skowrońska, Teresa Patsidis, Henryk Jarosz, Paweł Formela, Jarosław Kierznikowicz, Dariusz Kreft, Henryk Kaczkowski, a także dyrektor WZNK Stanisław Makles wraz ze swoimi pracownikami, którzy odpowiadali za tę inwestycję.

 

2017 Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnej. Projekt: Seo Partner