Przetargi

UWAGA!

Informujemy, że od dnia 10.05.2019 r. wszystkie aktualnie przeprowadzane przetargi w WZNK są umieszczane na stronie:http://bip.wznk.pl/zamowienia

Zakup i dostawa płyt kamiennych

 • SIWZ - po terminie składania ofert
 • Opis przedmiotu zamówienia - po terminie składania ofert
 • Wzór umowy - po terminie składania ofert
 • Formularz oferty i pozostałe załączniki - po terminie składania ofert

Remont nawierzchni boiska sportowego zlokalizowanego przy ul. Partyzantów w Wejherowie

 • SIWZ - po terminie składania ofert
 • Formularz ofertowy i załączniki - po terminie składania ofert
 • Wzór umowy - po terminie składania ofert
 • Opis przedmiotu zamówienia - po terminie składania ofert
 • Wyjaśnienia nr 1 Zmiana nr 1 do SIWZ - po terminie składania ofert
 • Wyjaśnienia nr 2 Zmiana nr 2 do SIWZ - po terminie składania ofert
 • Przedmiar robót - po terminie składania ofert

Odbiór i wywóz nieczystości stałych z miejsc wskazanych przez Zamawiającego z zapewnieniem kontenerów, pojemników na ich gromadzenie z terenu miasta Wejherowa i miejscowości Gościcino

Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok

4. Utrzymanie porządku i czystości oraz utrzymanie zimowe na terenach Gminy Miasta Wejherowa w latach 2019-2021

 • Załączniki do IDW wersja edytowalna
 • Załącznik nr 1 do IDW po zmianach - nieaktualne
 • Załącznik nr 1 do IDW po zmianach - aktualny
 • JEDZ wersja PDF - nieaktualne
 • JEDZ wersja do zaimportowania - niekatualne
 • JEDZ wersja do zaimportowania i PDF - aktualny
 • Linki do instrukcji ePUAP i miniPortal
 • Wzór Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

3. Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w Wejherowie w celu znaczącego obniżenia zapotrzebowania energetycznego z podziałem na części

 • SIWZ - po terminie otwarcia ofert
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ - po terminie otwarcia ofert
 • Zmiany nr 1 do SIWZ - po terminie otwarcia ofert
 • Zmiana nr 2 do SIWZ - po terminie otwarcia ofert

Do pobrania:

 • Załączniki do pobrania - po terminie otwarcia ofert
 • Załączniki do pobrania - załączniki do zmiany nr 1 do SIWZ - po terminie otwarcia ofert
 • Załączniki do pobrania - załączniki do zmiany nr 2 do SIWZ - po terminie otwarcia ofert

2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Wejherowa

 • SIWZ Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Wejherowa - po terminie otwarcia ofert

Do pobrania:

 • Załączniki - po terminie otwarcia ofert

1. Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Wejherowa

 • SIWZ Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Wejherowa - po terminie otwarcia ofert

Do pobrania:

 • Załączniki - po terminie otwarcia ofert

INFORMACJE

O JEDNOSTCE

Wejherowski zarząd nieruchomości komunalnych logo

Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych powstał na podstawie Uchwały nr IVk/XXXVII/430/2006 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21.02.2006 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Wejherowie i przekształcenia go w jednostkę budżetową.

2017 Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnej. Projekt: Seo Partner